Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Janet’s KEETering Foodtruck, is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, en is gevestigd aan de Nettelhorsterweg 40 te Geesteren. (Gld)
Wederpartij: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst sluit met Janet’s KEETering, in de breedste zin van het woord. Hieronder wordt verstaan het huren en/of kopen van goederen van Janet’s KEETering, het gebruik maken van diensten van Janet’s KEETering, en de onderhandeling over de totstandkoming van de overeenkomst.
Derde: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door Janet’s KEETering wordt ingeschakeld ten behoeve van een overeenkomst met de wederpartij.
Goederen: Alle goederen en producten die aan de wederpartij verhuurd en/of verkocht worden.
Diensten: Alle diensten die Janet’s KEETering voor een wederpartij verricht.
Offerte: Ieder schriftelijk aanbod van Janet’s KEETering aan de wederpartij m.b.t. het verhuren en/of verkopen van goederen en/of het verlenen van diensten.
De Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden zijn op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, offertes en overeenkomsten van toepassing.
Alle door Janet’s KEETering genoemde bedragen zijn exclusief BTW, verzekeringen, transport-, leverings- en arbeidskosten, tenzij anders is overeengekomen.
De eventuele gehanteerde voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Enige afwijk van de Algemene Voorwaarden doet aan de toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet af.
Het onredelijk verklaren van één of meerdere bepalingen door de bevoegde rechter maken de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet onredelijk.


ARTIKEL 2 OFFERTES
Een offerte is vrijblijvend en kosteloos, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Een offerte ie gebaseerd op de informatie, die door de wederpartij tot op dat moment is verstrekt.
Fouten in een offerte kunnen niet aangerekend worden, indien dit redelijkerwijs door de wederpartij begrepen dient te worden.
Een offerte is tot veertien dagen na offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Janet’s KEETering heeft het recht, na het afgeven van een offerte, de opdracht te weigeren.
Prijzen die op de internetsite worden vermeld, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, type- en drukfouten.


ARTIKEL 3 OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Hetzij door acceptatie van de door Janet’s KEETering afgegeven offerte, hetzij door directe schriftelijke of mondelinge opdracht.
Janet’s KEETering is ten allen tijde gerechtigd, zonder opgave van redenen, een voorschot van 50% van het totaalbedrag te verlangen, welke maximaal dertig dagen voor leverdatum van dienstverlening voldaan dient te zijn.
Iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, eindigt van rechtswege na correcte levering en/of dienstverlening en betaling, tenzij anders is overeengekomen.
Eenzijdige wijzigingen in de overeenkomst zijn niet geldig.
Janet’s KEETering is ten allen tijde gerechtigd de plaats/ruimte, waar de geleverde goederen zich bevinden, zonder toestemming te betreden om de toestand en wijze van gebruik te controleren.
Een overeenkomst via de internetsite komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van Janet’s KEETering.


ARTIKEL 4 HUUR
De goederen dienen alleen naar de aard en de bestemming te worden gebruikt, onderhouden en beveiligd. Wijzigingen aan goederen aanbrengen is niet toegestaan.
De wederpartij heeft niet het recht de goederen aan een ander onder te verhuren, dan wel in gebruik te geven en/of de goederen buiten Nederland te brengen, tenzij anders is overeengekomen.
Bijkomende kosten die verbonden zijn aan het leveren van de goederen zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht. Janet’s KEETering hoeft de wederpartij hiervan niet vooraf op de hoogte te stellen.


ARTIKEL 5 DEFECTE GOEDEREN, MANCO’S EN SCHOONMAAKKOSTEN
Verhuurde goederen dienen in dezelfde staat retour te komen zoals deze zijn geleverd.
Tekortkomingen aan de goederen, in de breedste zin van het woord, worden bij de wederpartij in rekening gebracht.
Tellingen en constateringen van Janet’s KEETering omtrent verhuurde goederen, dan wel gekochte goederen zijn bindend. Janet’s KEETering heeft het recht later geconstateerde tekortkomingen alsnog in rekening te brengen bij de wederpartij.
Gebruikelijke schoonmaakkosten, volgens de zienswijze van Janet’s KEETering, zijn niet in de overeenkomst opgenomen, tenzij anders is overeengekomen.
Tekortkomingen die door de wederpartij geconstateerd worden, dienen direct bij aanvang van de huurperiode schriftelijk te worden gemeld. Later gemelde tekortkomingen worden niet geaccepteerd.
Schades of tekortkomingen die tijdens de huurperiode ontstaan, dienen direct schriftelijk aan Janet’s KEETering gemeld te worden. De wederpartij verplicht zich alle schade, inclusief winstderving en bijkomende kosten, naar redelijkheid aan Janet’s KEETering te vergoeden.


ARTIKEL 6 VOORTIJDIGE BEËNDIGING
Indien de wederpartij de overeenkomst voortijdig heeft beëindigd, wordt bij de wederpartij in de periode van:

  • 60 tot 30 dagen voor de desbetreffende datum 25% in rekening gebracht.
  • 30 tot 14 dagen voor de desbetreffende datum 50%.
  • Korter dan 7 dagen voor de desbetreffende datum 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht, onverminderd het recht van Janet’s KEETering op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 7 BETALINGEN
Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum, op een op de factuur vermeld bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen.
Janet’s KEETering is ten allen tijden bevoegd, om tussentijds te factureren.
Reclames dienen binnen 3 werkdagen na levering en/of dienstverlening, schriftelijk aan Janet’s KEETering te geschieden.
Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
Janet’s KEETering heeft het recht alle bijkomende kosten omtrent invordering van de openstaande factuur/facturen bij de wederpartij in rekening te brengen, en haar eigen verplichting op te schorten.
De wederpartij heeft niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten, dan wel te verrekenen.


ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de huurperiode komen de goederen voor risico van de wederpartij. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen en de eventuele schade, die uit deze huur of het handelen van de wederpartij voortvloeit. Schuld aan de zijde van de wederpartij is hierbij geen vereiste.
Janet’s KEETering is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van : onjuist handelen, niet opvolgen van regels en/of aanwijzigingen, onjuist en/of volledig verstrekte gegevens door de wederpartij of indirecte schade.
Janet’s KEETering is nimmer aansprakelijk voor schade aan wegen, terreinen, personen, roerende of onroerende zaken van de wederpartij of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Janet’s KEETering.
Indien er voor zover er op Janet’s KEETering enige aansprakelijkheid mocht berusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde, beperkt tot het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering uitkering geeft. De wederpartij betreedt de terreinen van Janet’s KEETering geheel op eigen risico.


ARTIKEL 9 DERDEN
Janet’s KEETering is ten allen tijde bevoegd een derde in te schakelen, zonder toestemming en/of medeweten van de wederpartij, ongeacht het aandeel van de derde in het geheel.
Janet’s KEETering is nimmer aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een derde. De derde en de wederpartij dienen zonder tussenkomst van Janet’s KEETering de schade te verhalen.


ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van één of meerdere goederen gaat over, nadat de wederpartij de gehele koopsom aan Janet’s KEETering heeft voldaan.
Voordat de eigendom van Janet’s KEETering is overgegaan op de wederpartij, mag de wederpartij de goederen niet verhuren, overdragen, verpanden, bezwaren of in bruikleen geven, tenzij anders is overeengekomen.


ARTIKEL 11 GESCHILLEN
Op alle offertes en overeenkomsten van Janet’s KEETering is in Nederland rechte van toepassing.
Alle geschillen worden beslecht door een in Nederland bevoegde rechter in het arrondissement waar Janet’s KEETering gevestigd is.